Privacyverklaring

Privacy- cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Om uw zorg zo optimaal mogelijk aan u te kunnen verlenen, verwerkt Mondzorg Langeraar uw persoonsgegevens. Mondzorg Langeraar streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen: ze zijn te herleiden tot uw persoon. Hieronder beschrijven wij wat het verzamelen van uw gegevens inhoud, waarvoor uw gegevens worden gebruikt en hoe we hier mee omgaan om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Patiëntgegevens

Wanneer u bij ons komt voor een eerste consult of behandeling vragen wij u om uw contactgegevens zoals uw NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, de gegevens van uw zorgverzekering, email adres, telefoonnummer, gegevens betreffende uw gezondheid, uw huisarts, medisch specialisten waar u onder behandeling bent en tijdstip van uw afspraak(en). Wij vragen uw email adres voor klantcontact over uw afspraken. Wij sturen u een afspraakbevestiging, herinneringsmail(s) kort voor uw afspraak en, afhankelijk van de frequentie van uw periodiekmondonderzoek (tandarts controle), wij sturen u een mail om u eraan te herinneren dat het weer tijd is voor uw controle bij de tandarts. U kunt ons uiteraard altijd een verzoek doen uw email adres te verwijderen uit uw persoonsgegevens. Uiteraard vervalt dan al het emailcontact en de daarbij behorende servicemails.

Bij uw eerste bezoek vragen wij uw legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat u het bent. Wij zijn wettelijk verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registeren en te gebruiken voor veilige en juiste zorgverlening. Om u zo goed mogelijk te helpen vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat vragen over uw algemene gezondheid, medicijnen die u gebruikt, uw tandheelkunde wensen en doelen en u eventuele klachten in de mond.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van uw patiënten- medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het versturen van afspraak bevestigingen
 • Het versturen van herinneringsmail(s) kort voor uw afspraak
 • Het versturen van een oproepmail wanneer het tijd is voor uw periodiekmondonderzoek
 • Het versturen van, zo nodig, een begroting van uw geplande behandeling
 • Het versturen van eventuele verwijsbrieven naar andere zorgverleners
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het verwerken van zorgdeclaraties (aan factoringmaatschappij)
 • Derde partijen

Wij kunnen derde partijen inschakelen ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening of systemen die we daarbij gebruiken. Denk hierbij aan onze leveranciers van software of IT-systemen. Maar ook partijen die, een deel van de uitvoering van, de zorgverlening in opdracht van Mondzorg Langeraar voor hun rekening nemen, zoals ziekenhuizen, academisch centra, tandtechnische en andere tandheelkundige laboratoria. Indien deze derde partijen bij het uitvoeren van hun taken toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Mondzorg Langeraar de vereiste contractuele afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt (verwerkersovereenkomsten).
Wij kunnen verzamelde gegevens van onze patiënten aanvullen met gegevens die wij van derden ontvangen om zo doende een beter en volledig beeld te krijgen van het tandheelkundig-/medisch dossier. Voor het opvragen van medische gegevens bij andere zorgverleners, wordt altijd toestemming gevraagd aan de patiënt zelf.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. De praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging. Binnen de praktijk is een privacybeleid opgesteld voor medewerkers en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Analytics cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren.
 • Functionele cookies: nodig voor sommige functionaliteiten op de website om deze goed te kunnen laten draaien.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers, de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien altijd uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan praktijk@mondzorglangeraar.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0172-602166. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contact gegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen over onze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via praktijk@mondzorglangeraar.nl.